Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), obavještavamo potrošače da prigovor mogu podnijeti:

 • Osobno - u našim poslovnim centrima u Republici Hrvatskoj
 • Pismeno - na adresu: Vatropromet d.o.o. Ježdovečka 87, 10250 Ježdovec, Zagreb
 • Putem elektroničke pošte: [email protected]
 • Na telefonski broj: +385 (1) 65 53 655

Odgovor na prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. U prigovoru molimo obavezno ime i prezime osobe koja podnosi prigovor i adresu za dostavu odgovora. Prigovore šaljite pismeno i putem elektroničke pošte uz napomenu „Prigovor potrošača“.

Obavijest o prikupljanju osobnih podataka - Prigovor potrošača

Voditelj obrade podataka

Vatropromet d.o.o.

Kontakt Voditelja obrade podataka

 • Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, Ježdovec, OIB: 57189591567,
 • broj telefona: 01/6553-655
 • broj faksa: 01/6553-658
 • e-mail: [email protected], uz napomenu: „zaštita podataka“

Službenik za zaštitu podataka

 • Ime i prezime: Željka Kobešćak
 • Službena e-mail adresa: [email protected]
 • broj telefona: 01/6552-400 
 • broj faksa: 01/6553-654

Osobni podaci koje prikupljamo

Vaši osobni podaci koje obrađujemo  uključuju:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Telefon
 • Tvrtka u kojoj radite
 • Pozicija na kojoj radite

Ističemo da ćemo na vaš upit odgovoriti i ako isti postavite anonimno – dovoljan nam je samo kontakt, uključujući i anonimnu e-mail adresu.

Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Voditelj obrade kao trgovac podatke obrađuje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u svrhu odgovora na Vaše prigovore kao  potrošača.

Primatelji/ kategorije primatelja

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim ako nas vi za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze.

Voditelj obrade će u cilju ispunjavanja svrhe u koju su podatci dani, predmetne podatke dostaviti trećim osobama primjerice proizvođačima ili distributerima, te  tijelima javne vlasti ili  ovlaštenim sudskim vještacima. 

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga. Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime poput:

 • tehničke i logističke podrške kao što su npr. usluge pošte / dostavljanja;
 • pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke
 • zaštitarskim službama;
 • računovodstvu, revizorima, odvjetnicima.

Način prikupljanja podataka

 • e-mail, web stranica,
 • formulari, aplikacija

Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja

Osobni podaci se  pohranjuju na  godinu dana od dana prikupljanja sukladno zakonom određenom roku, nakon isteka kojega se uništavaju, osim u slučajevima kada su isti dokaz u postupku pred nadležnim tijelom, kada se čuvaju do pravomoćnog okončanja predmetnog postupka.

Zaštita Vaših osobnih podataka

Pri obradi osobnih podataka poduzimamo sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe. 

Ugovorno smo obvezali treće osobe sa kojim smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima.

Prava ispitanika - imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše  osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena, sve  sukladno propisima o zaštiti podataka, možete nam se obratiti putem službenika za zaštitu podataka.

Pravo pristupa

sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo  pristupiti svojim osobnim podacima. U višekratnom ostvarivanju Vašeg prava na pristup možemo naplatiti primjerenu naknadu sukladno administrativnim troškovima pružanja informacija. Ukoliko zloupotrijebite prava na pristup  možemo odbiti postupiti po Vašem  zahtjevu.

Pravo na ispravak

sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Pravo na brisanje

sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka ovlašteni ste tražiti  brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav   ako  je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ako ste povukli privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom (a) ili čl. 9. st. 2. točkom(a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu  ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na ograničenje obrade

sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti  ograničenje obrade. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati. Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u slučajevima kada:

 • osporavate  točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • nisu nam više potrebni za obradu, ali ih Vi zahtijevate  radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom  interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge.

Pravo na prijenos podataka 

sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka možete zatražiti pomicanje,  kopiranje  ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava i slobode drugih. 

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem. 

Pravo povlačenja privole ukoliko se obrada temelji na istoj

Privolu za obradu podataka možete  povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Pravo prigovora

temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja možete se obratiti Društvu ili službeniku za zaštitu podataka Društva.

Pravo prigovora kod nadležnog tijela

Ukoliko smatrate da Vam je na bilo koji način možda povrijeđeno koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, [email protected]

Obavijest o pravu na jednostrani raskid (na odustanak) ugovora sklopljenih na daljinu

Kupac koji je ujedno i potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, Kupac mora dostaviti u pisanom obliku obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor, najkasnije u roku 14 dana:

 • Od kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, Proizvod koja čini predmet ugovora predana u posjed;
 • od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka Proizvoda;
 • U slučaju sklapanja ugovora o uslugama,  od dana sklapanja ugovora.

Obavijest se mora dostaviti prije isteka roka od 14 dana i to nedovismislenom izjavom poslanom poštom (na adresu Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, 10250 Zagreb ) ili elektroničkom poštom na [email protected] , u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e- mail adresu, IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca.

Ukoliko Kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove osim izravnih troškova povrata proizvoda.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, Vatropromet će izvršiti povrat sredstava primljenih od Kupca, bez odgađanja, nakon što je Kupac Vatroprometu vratio sve Proizvode isporučene na temelju raskinutog Ugovora sukladno odredbama Općih uvjeta.

Kupac je dužan robu poslati na adresu Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, 10250 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vatroprometu uputio odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (Download):

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora