OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Sadržaj

1. PODRUČJE PRIMJENE

2. DEFINICIJE

3. OPĆE ODREDBE

4. PONUDA PROIZVODA I USLUGA I SKLAPANJE UGOVORA

5. CIJENE

6. RAČUNI I PLAĆANJE

7. DOSTAVA

8. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID (NA ODUSTANAK) UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU

Posljedice jednostranog raskida – obveze Vatroprometa i Kupca

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

9. PISANI PRIGOVOR

10. JAMSTVO I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

11. NEDOSTATCI PROIZVODA I POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA

12. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

13. ZAŠTITA PODATAKA

14. OTPADNA EE OPREMA I OTPADNE BATERIJE

15. OBAVIJESTI

16. OPĆE ODREDBE

1. PODRUČJE PRIMJENE

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "Opći uvjeti ") primjenjuju se na kupoprodaju proizvoda i usluga Vatropromet d.o.o. (u daljnjem tekstu "Vatropromet") sa sjedištem u Zagrebu, Ježdovečka ulica 87.

1.2 Ovi Opći uvjeti su sastavni dio ugovora između Vatroprometa i kupaca. Ukoliko se odredbe pojedinačnog ugovora ne podudaraju sa odredbama Općih uvjeta primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora. Opći uvjeti Kupaca nisu i ne smatraju se prihvaćeni od strane Vatroprometa osim ako Vatropromet izričito pisanim putem pristane na primjenu istih. Bilo kakvi usmeni dogovori isključuju se primjenom ovih Općih uvjeta.

1.3 Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se na web stranici Vatroprometa te se primjenjuju isključivo na kupoprodaje proizvoda i usluga sklopljene nakon stupanja na snagu izmijenjenih Općih uvjeta.

1.4 Važeća verzija Općih uvjeta objavljena je na web stranici Vatroprometa te od navedenog datuma stupanja na snagu zamjenjuje sve prethodne verzije.

1.5 Ukoliko se odredbe ovih Općih uvjeta ne odudaraju sa pravima potrošača predviđenim važećim zakonskim propisima,  ako se radi o potrošačkom ugovoru u smislu odredbi Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača, kupci – potrošači uživaju svoja zakonom predviđena prava.

2. DEFINICIJE

2.1 Za potrebe ovih općih uvjeta slijedeće definicije će imati značenja kako su definirana u istima ili u ovom članku:

2.1.1. Proizvodi uključuju proizvode koje Vatropromet stavlja na tržište. Ugovorne strane će detaljno opisivati proizvode u Narudžbama i Ponudama.

2.1.2. Usluge uključuje usluge koje Vatropromet stavlja na tržište. Ugovorne strane će detaljno opisivati usluge u Narudžbama i Ponudama.

2.1.3. Kupac – svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje Proizvode od Vatroprometa.

2.1.4. Ugovor- sklopljen u trenu izdavanja potvrde narudžbe od strane Vatroprometa ili izdavanja računa uz isporuku Proizvoda i/ili usluga iz dostavljene narudžbe.

2.1.5. Ponuda - poziv Kupcu da pod tim uvjetima podnese narudžbu (ponudu za kupnju) Proizvoda ili Usluga u periodu važenja Ponude. Osim ako drugačije nije izričito naznačeno ponude su neobvezujuće.

2.1.6. Narudžba – ponuda za kupnju od strane Kupca dostavljena Vatroprometu.

2.1.7. Potvrda narudžbe – potvrda Vatroprometa narudžbe Kupcu – ako nije dostavljena isporuka Proizvoda i/ili usluga iz narudžbe uz izdani račun se smatra potvrdom narudžbe.

3. OPĆE ODREDBE

3.1. Odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid odnose se isključivo na Kupce koji su potrošači.

3.2. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

3.3. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Vatropromet ne snosi nikakvu odgovornost.

3.4. Vatropromet je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih Uvjeta prodaje, asortiman proizvoda, cijene istih, zbog čega su Kupci dužni pregledati sadržaj istih prije kupnje. Suprotno postupanje oslobađa Vatropromet bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na web stranici Vatroprometa.

3.5. Ukoliko nije drugačije dogovoreno mjesto izvršenja za isporuke i plaćanja je registrirano mjesto sjedišta Vatroprometa.

4. PONUDA PROIZVODA I USLUGA I SKLAPANJE UGOVORA

4.1. Katalozi, web katalog Vatroprometa i drugi reklamni materijali ne predstavljaju ponudu Vatroprometa, ne sadržavaju sve bitne sastojke ugovora u smislu članka 253. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021; dalje: „Zakon o obveznim odnosima“), te se isti smatraju pozivom Kupcu da dostavi upit o Proizvodu ili Usluzi Vatroprometu.

4.2. Vatropromet sve materijale, fotografije i tekstualne opise objavljuje na web stranici u dobroj namjeri kako bi Kupcima olakšali odabir prilikom kupovine. Vatropromet ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Vatropromet zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

4.3. Vatropromet će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita Kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu.

4.4. Ponuda će sadržavati popis traženih, a raspoloživih Proizvoda i Usluga, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u Ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica.

4.5. Ponuda Vatroprometa nije obvezujuća osim ako u istoj nije izričito naznačeno „obvezujuća ponuda“. Ponude Vatroprometa (i obvezujuće i neobvezujuće) valjane su u periodu od  7 (sedam) dana ili u periodu valjanosti naznačenom u samoj ponudi. Period važenja ponude počinje teći od trenutka kada je Kupac istu zaprimio.

4.6. Ponuda se dostavlja Kupcu osobno ili e-mailom i/ili faksom. Ponuda dana osobno Kupcu smatra se primljenom od strane Kupca u trenu potpisa Kupca primitka ponude, a ponuda dostavljena e-mailom i/ili faksom smatra se primljenom od strane Kupca u trenutku slanja.

4.7. Neobvezujuće ponude Vatroprometa smatraju se pozivom Kupcu da pod tim uvjetima podnese narudžbu (ponudu za kupnju) Proizvoda ili Usluga u periodu važenja Ponude. Tek kada Vatropromet pisanim putem prihvati takvu narudžbu Kupca, smatra se sklopljenim kupoprodajni ugovor. Na prihvat Narudžbe odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 2.1.7. ovih Općih uvjeta. Kada Vatropromet na izjavi pisani prihvat narudžbe, kupoprodaja se smatra ugovorenom u trenutku izvršenja narudžbe (trenutak isporuke Proizvoda ili Usluga).

4.8. Svi daljnji dogovori (telefonski, telefaxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih Vatropromet i Kupac pisano potvrde.

4.9. Ukoliko Kupac jednostrano odustane od Narudžbe nakon pisane potvrde iste, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu Narudžbu (npr. izrada dokumentacije, troškovi naručenih posebnih materijala i dijelova i sl.)

5. CIJENE

5.1.  Cijene su maloprodajne, izražene u kunama sa pripadajućim PDV-om u ponudama, cjenicima, katalozima i drugim materijalima ako nije drugačije pisanim putem izričito naznačeno. Cijene su iskazane na paritetu franko skladište Vatroprometa (Incoterms 2020, EXW).

5.2. U pojedinačne cijene Proizvoda nije uključeno: troškovi skladištenja, troškovi dostave, troškovi bilo kakvih dodatnih usluga poput pakiranja, instalacija, servisiranje i/ili popravak te puštanje u pogon.

5.3. Isporuka zamjenskih dijelova te povrat popravljene robe vrši se uz naplatu naknade za usluge koje su u vezi s tim pružene, uvećane za troškove prijevoza, osim ako je navedeno pokriveno jamstvom ili se radi o obvezama na temelju odgovornosti za materijalne nedostatke kod potrošačkih ugovora.

5.4. Vatropromet je ovlašten svakodobno izmijeniti cjenik.

5.5.  Vatropromet je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, uslugu, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

5.6. Vatropromet je ovlašten, ako se izmjene tržišni uvjeti po kojima nabavlja robu, te u slučaju izmjene poreza, trošarina ili carina, prilikom isporuke povećati cijenu Proizvoda odnosno Usluge u odgovarajućem iznosu.

5.7. Ako je došlo do znatnog povećanja cijene, kupac koji je potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/2014, 110/2015, 14/2019), ovlašten je u roku od 14 dana od dana obavijesti o povećanju cijene odustati od ugovora pisanom izjavom i to u odnosu na količine koje još nije preuzeo.

5.8. Za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 500,00 kuna, Vatropromet je dužan Kupcu koji je potrošač ispostaviti ponudu na papiru ili nekom drugom trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak. Ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova, Vatropromet mora zatražiti izričit pristanak Kupaca potrošača za bilo koje dodatno plaćanje koje bi potrošač bio dužan izvršiti osim plaćanja koje je ugovoreno sukladno prihvaćenoj ponudi.

6. RAČUNI I PLAĆANJE

6.1. Vatropromet će ispostavljeni račun Kupcu predati osobno ili putem e-maila.

6.2. Prigovore na račun Kupac je dužan dostaviti Vatroprometu najzad u roku od 8 dana od izdavanja pojedinog računa pisanim putem.

6.3. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica (jednokratno i na rate), virmanskom uplatom, pouzećem (gotovinom po primitku pošiljke na dogovorenu adresu ili na skladištu Vatroprometa).

6.4. Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, virmansko plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Vatroprometa.

6.5. Kupac je dužan platiti račune Vatroprometa u ugovorenim rokovima odnosno roku naznačenom na pojedinom računu.

6.6. Plaćanje u roku bitan je sastojak ugovora.

6.7. Vatropromet je ovlašten u slučaju zakašnjenje u plaćanju naplatiti kupcu zateznu kamatu, privremeno obustaviti daljnje isporuke kao i, bez prethodnog upozorenja ili opomene, raskinuti ugovor te zatražiti pravo na povrat prodane robe.

6.8. Ako se isporuka robe vrši prije njenog potpunog plaćanja, Vatropromet pridržava pravo vlasništva na istoj robi.

6.9.  Ako se  kupcu blokiraju računi, ukupan dug kupca se smatra se automatski dospjelim na dan blokade njegova računa neovisno o ugovorenim rokovima plaćanja.

6.10. Vatropromet ima pravo razmjerno umanjiti godišnji bonus kupca te ukinuti pravo kupca na odobrene popuste i/ili bonuse bez obzira na koju se činidbu odnosi zakašnjenje.

6.11. Više kupaca iste narudžbe solidarno odgovaraju za plaćanje cijene.

6.12. Vatropromet ima pravo zadržanja na predmetima koje mu je Kupac predao na popravak radi osiguranja plaćanja bilo koje svoje tražbine prema Kupcu, pa i one iz drugih pravnih poslova sve dok kupac ne podmiri sva svoja dugovanja prema Vatroprometu.

7. DOSTAVA

7.1. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

7.2. Cijena dostave nije uključena u cijene Proizvoda i biti će zasebno iskazana u potvrdi narudžbe.

7.3.  Vatropromet će pozvati Kupca na preuzimanje robe kada ista bude spremna za isporuku na način predviđen poglavljem Obavijesti. Kupac je dužan istu robu preuzeti u roku od sljedećih 5 radnih dana ili na datum preuzimanja robe s Kupcem izričito ugovoren u potvrdi narudžbe. Nakon proteka navedenog datuma Vatropromet ima pravo zaračunati dodatne troškove skladištenja Proizvoda do dana preuzimanja istih od strane Kupca.

7.4. Nakon proteka roka od 30 dana od isteka roka preuzimanja Proizvoda sukladno članku 7.3. ovih Općih uvjeta, Vatropromet ima pravo:

  1. Raskinuti ugovor, uz prijeboj svih troškova i štete radi raskida sa iznosom plaćene cijene od strane Kupca;
  2. Predati Proizvode u sudski polog.

7.5. Ako je ugovoreno da dostavu vrši Vatropromet, ista će biti izvršena ili od strane Vatroprometa (djelatnika) ili angažiranjem dostavne (kurirske) službe. Redovna dostava se vrši do ulaza u stambeni i/ili poslovni objekt nalazeći na adresi dostave. Veći Proizvodi dostavljaju se do ulaza u objekt ili do prve prepreke koja onemogućava korištenja ručnog paletara. Rok dostave Vatropromet će definirati u potvrdi narudžbe.

7.6. Rok dostave istječe na kraju posljednjeg dana navedenog roka dostave. Ako posljednji dan pada na subotu, nedjelju ili državni praznik na mjestu isporuke, posljednji dan roka dostave postaje sljedeći radni dan. U slučaju kašnjenja dostave Vatropromet će obavijestiti Kupca bez odgađanja.

7.7. Vatropromet ima pravo na djelomične isporuke i odgovarajuće obračunati plaćanje istih. Ukoliko Kupac ne poštuje dinamiku isplate cijene definiranoj u Narudžbi, Vatropromet nije dužan isporučiti Proizvode u rokovima zadanim u Ponudi, već se isti rokovi produljuju za najmanje vremenski period jednak vremenskom periodu kašnjenja uplate cijene Vatroprometu. Točan rok će Vatropromet naznačiti Kupcu u ovisnosti o raspoloživosti kapaciteta u skladu sa datumima primitka zakašnjelog plaćanja od strane Kupca.

7.8. Roba se smatra predanom Kupcu te isporuka uredno izvršenom uručenjem i predajom otpremnice Kupcu ili dostavnoj(kurirskoj) službi. Svi rizici vezani uz robu te isporuku prelaze na Kupca u navedenom trenutku. Kupac preuzima sve rizike vezane uz utovar i istovar robe kao i one vezane uz prijevoz robe

7.9. Kupac potvrđuje primitak robe i isporuke potpisom i ovjerom otpremnice.

7.10. Kupac je dužan na vlastiti trošak te o vlastiti rizik ishoditi potrebne dozvole u svrhu izvoza ili iznošenja kupljenih Proizvoda iz Republike Hrvatske, Vatropromet ne daje jamstva Kupcu, uključujući, ne ograničavajući na jamstva za dopuštenost izvoza Proizvoda, niti za usklađenost Proizvoda s pravnim i tehničkim zahtjevima koji vrijede u zemlji u koju Kupac izvozi Proizvode ili zemlji prijevoza.

7.11. Ako kupac propusti pravovremeno ispuniti bilo koji od dogovorenih uvjeta, automatski se produžuju rokovi isporuke i to najmanje za period njegova kašnjenja.

8. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID (NA ODUSTANAK) UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU

8.1. Pravo na jednostrani raskid ugovora imaju samo Kupci koji su potrošači. Odredbe odjeljka 7, 8 i 9 ne primijenjuju se na Kupce koji nisu potrošači.

8.2. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se ovdje

8.3. Kupac mora obavijestiti Vatropromet o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, 10250 Zagreb) ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e- mail adresu, IBAN na koji želi da mu se izvrši povrat novca.

8.4. Ako Kupac dostavi obrazac za jednostrani raskid Ugovora putem e-maila, Vatropromet će, bez odgađanja, dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

8.5. Kupac je izjavu o raskidu ugovora dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora, najkasnije u roku od 14 dana od:

8.5.1. kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, Proizvod koja čini predmet ugovora predana u posjed;

8.5.2. od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka Proizvoda;

8.5.3. U slučaju sklapanja ugovora o uslugama,  od dana sklapanja ugovora.

8.6. Odustajanje od kupnje više proizvoda koji se isporučuju u kombinaciji po akcijskoj cijeni moguće je samo u cijelosti u odnosu na tu jedinicu proizvoda.

 Posljedice jednostranog raskida – obveze Vatroprometa i Kupca

8.7. Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora,  odnosno ako je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

8.8. Ako kupac jednostrano raskine Ugovor, Vatropromet će izvršiti povrat sredstava primljenih od Kupca, bez odgađanja, nakon što je Kupac Vatroprometu vratio sve Proizvode isporučene na temelju raskinutog Ugovora sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.

8.9. Kupcu će primljeni iznos kupoprodajne cijene biti vraćen na račun s kojeg je uplata izvršena ili u slučaju plaćanja pouzećem, odnosno gotovinom na račun koji dostavi pisanim putem Vatroprometu.

8.10. Eventualni povrat sredstava plaćenih za dostavu Proizvoda moguć je samo ako se raskida ugovor za sve Proizvode dostavljene na temelju takvog Ugovora.

8.11. Kupac je dužan robu poslati na adresu Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, 10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vatroprometu uputio odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

8.12. Troškove povrata Proizvoda snosi Kupac u cijelosti. 

8.13. Kupac je dužan Proizvode vratiti:

8.13.1. u izvornom stanju, originalnom pakiranju sa svim pratećim priborom i dokumentacijom, osobito uključujući prateću dokumentaciju i predani jamstveni list koji su istoj bili priloženi. Pakiranje ne smije biti otvarano i Proizvod ne smije biti korišten.

8.13.2. Za potrebe pripreme preuzimanja robe, Vatropromet mora biti obavješten najmanje 5 dana unaprijed o planiranom povratu robe u protivnom Vatropromet nije obvezan izvršiti povrat plaćene cijene.

8.14. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

8.15. Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Vatroprometu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Vatropromet o jednostranom raskidu Ugovora.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

8.16. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  1.  u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2.  predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3.  predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  4.  predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  5.  predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  6.  predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  7.  potrošač posebno zahtijevao posjet radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti te u drugim slučajevima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

9. PISANI PRIGOVOR

9.1. Vatropromet omogućava podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte na adresu sjedišta i elektroničke pošte: [email protected].

9.2. U slučaju primanja prigovora putem pošte ili elektroničke pošte, Vatropromet će bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora iz stavaka 1. 

9.3. Vatropromet je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u svojim poslovnim prostorijama i na web stranici.

9.4.  Vatropromet će se u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavka 4. ovoga članka, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

10. JAMSTVO I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

10.1. Svi Proizvodi koji moraju biti popraćeni dokumentacijom i jamstvenim listovima sukladno odgovarajućim propisima će biti dostavljeni Kupcu sa pratećom dokumentacijom i jamstvenim listom.

10.2. Komercijalno jamstvo (ako je isto izdano), tehničke upute, upute za sklapanje, upute za uporabu, popis ovlaštenih servisa kao i upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, za Proizvode iz stavka 1. ovog članka bit će dostavljeni uz Proizvod, te je Kupac u smislu relevantnih odredbi Zakona o zaštiti potrošača na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

10.3. Vatropromet se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup web stranici Vatroprometa i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja web stranice Vatroprometa ako je je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Vatropromet. Vatropromet je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje web stranice Vatroprometa.

10.4. Odgovornost Vatroprometa je sukladno ovim Općim uvjetima ograničena na slijedeće:

10.4.1. Ako je komercijalno jamstvo za ispravnost Proizvoda izdano od strane Vatroprometa u okviru takvog danog jamstva;

10.4.2. odgovornost za materijalne i pravne nedostatke prodane Proizvoda/usluge u skladu sa ovim Općim uvjetima te, ako je Kupac potrošač, prisilnim zakonskim odredbama o zaštiti potrošača;

10.4.3. kod postupanja s namjerom ili krajnjom nepažnjom te,

10.4.4. sukladno članku 1073. - 1080. Zakona o obveznim odnosima ako je Vatropromet i proizvođač Proizvoda.

10.5. Odgovornost Vatroprometa za naknadu štete je u svakom slučaju ograničena na iznos cijene kupljenih Proizvoda odnosno usluga iz koje je proizašla šteta (umanjeno za PDV), a koji iznos naknade štete ne može prijeći 5.000,00 Eura (u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka štete).

10.6. Vatropromet ne odgovara za izgubljenu dobit Kupca.

11. NEDOSTATCI PROIZVODA I POSTUPANJA PO PRIGOVORIMA

11.1. Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati prilikom njenog preuzimanja. Potvrdom preuzimanja potpisuje da nema vanjskih vidljivih oštećenja ambalaže niti Proizvoda.

11.2. O eventualnim pogreškama u isporučenim količinama robe ili pogrešno isporučenim Proizvodima, Kupac je dužan obavijestiti Vatropromet odmah prilikom preuzimanja/po primitku Proizvoda, uz navođenje točnih podataka o  neodgovarajućoj količini ili pogrešno isporučenim Proizvodima.

11.3. Ako je Kupcu isporučen Proizvod različit od onog kojeg je kupio, Kupac ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda. Ako isporuka naručenog Proizvoda nije moguća, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

11.4. Ako je Proizvod kupljen unutar nekog posebnog oblika prodaje uključivo sa drugim proizvodom, a Kupac vrši povrat jednog od proizvoda koje je kupac kupio, Kupac ne dobiva natrag punu cijenu proizvoda, već cijenu umanjenu za iznos popusta.

11.5. U ostalim slučajevima, Kupac je dužan obavijestiti Vatropromet o vidljivim nedostacima isporučenih Proizvoda bez odgađanja, po primitku istih. U suprotnom se smatra da Kupac nije imao prigovora na Proizvode zbog vidljivih nedostataka.

11.6. Kupac ne smije odbiti primiti isporuku zbog neznatnih nedostataka.

11.7. Odredbe ovog članka odnose se i na isporučene usluge.

11.8. Uz prigovor zbog nedostataka, kupac će na zahtjev Vatroprometa dostaviti i svu dodatnu dokumentaciju kako bi se mogla utvrditi narav nedostatka i potvrditi navodi prigovora.

11.9. Kupac se, u slučaju kvara Proizvoda, može obratiti ovlaštenom servisu sukladno dokumentaciji primljenoj uz Proizvod sukladno uputama i uvjetima ovlaštenog servisa unutar jamstvenog roka.

11.10. Kupac ne stječe se pravo na djelomičnu ili potpunu odgodu plaćanja računa zbog podnošenja prigovora zbog nedostataka. Iznimno, potrošač kao Kupac ima pravo uskratiti plaćanje nepodmirenog dijela cijene sve dok Vatropromet ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

11.11. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja u kojem je proizvod vraćen (proizvod nije vraćen u skladu sa člankom 8.13. ovih Općih uvjeta) Proizvod će se predati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. 

11.12. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi Vatropromet, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi Kupac.

11.13. Pod uvjetom podnošenja opravdanog i pravovremenog prigovora Kupac ima pravo na popravak kupljenog Proizvoda ili zamjenu Proizvoda, ili razmjerno sniženje cijene ili može izjaviti da raskida ugovor.

11.14. Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Vatropromet:

11.14.1. nije otklonio nedostatak,

11.14.2. je odbio ukloniti nedostatak (osim izuzeća sukladno Zakonu o obveznim odnosima kada je Vatropromet ovlašten odbiti uklanjanje nedostataka),

11.14.3. je pokušao nedostatak otkloniti ali isti nedostatak i dalje postoji,

11.14.4. ako nedostatak nije otklonjen u razumnom roku ili

11.14.5. ako je nedostatak takav da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

11.15. Kupac nema pravo na naknadu vlastitih troškova  radi uklanjanja nedostataka koje je Kupac poduzeo bez suglasnosti Vatroprometa.

11.16. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

11.17. Vatropromet će prihvatiti povrat oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih Proizvoda o svom trošku ako je prigovor Kupca opravdan te, kumulativno, ako Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak Proizvoda.

11.18. Ako prigovor zbog nedostataka (reklamacija) nije osnovan, Vatropromet ovlašten je od kupca zatražiti nadoknadu svojih troškova koji su nastali uslijed isticanja neosnovanog zahtjeva. Isti troškovi bit će obračunati sukladno važećim cjenicima usluga servisa (dijagnostičkog pregleda/defektaže) i/ili ostalim stvarno nastalim troškovima Vatroprometa.

11.19. Ako se radi o potrošačkom ugovoru, Kupci koji su potrošači imaju sva prava potrošača glede prigovora zbog nedostatka kupljenog proizvoda odnosno usluge sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

12. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

12.1. Svi sadržaji (uključujući, ne ograničavajući na tekstove, fotografije, crteže, slike, video i audio materijale, linkove), te osobito  zaštićeni žigovi i logo tipovi, objavljeni na Web stranici Vatroprometa zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21).

12.2. Korisnicima web stranice Vatroprometa nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje niti izmjena ili uništavanje sadržaja objavljenih na Web stranici Vatroprometa ili na bilo koji način koristiti predmetni sadržaj u komercijalne svrhe.

12.3.  Vatropromet ne daje nikakva dodatna prava korištenja u slučaju kupnje Proizvoda koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, osim onih prava koja su izričito uključena od strane proizvođača /distributera proizvoda.

12.4. Kupnjom proizvoda ili usluge Kupac ne stječe pravo isticati ili koristiti žig (na bilo koji način, u bilo koju svrhu) Vatroprometa kao niti njegovih povezanih osoba, neovisno o tome koristi li se žig na kupljenom proizvodu ili ne.

12.5.  Kupac nema pravo rastavljati proizvod odnosno na drugi način ispitivati njegov način rada / funkcionalnosti/izrade u svrhu proizvodnje sličnog ili istovjetnog zamjenskog proizvoda.

12.6. Kupljeni proizvod ili uslugu Kupac nema pravo koristiti na način koji bi vrijeđao ugled Vatroprometa, a posebice ih nema pravo koristiti u bilo koje nezakonite svrhe.

12.7. Planovi, skice, predračuni i ostala tehnička dokumentacija, koja može biti dio ponude, ostaje isključivo intelektualno vlasništvo Vatroprometa, isto kao i cjenici, modeli, katalozi, prospekti, slike i slično. Za bilo kakvo korištenje, umnožavanje, reproduciranje, širenje, objavljivanje i javno prikazivanje istih potrebna je izričita pisana suglasnost ovlaštene osobe Vatroprometa.

13. ZAŠTITA PODATAKA

13.1. Osobni podaci koje nam dostavlja kupac u okviru sklapanja pojedinog ugovora (što uključuje i slanje narudžbenica ili prihvat ponude) obrađivat će se u svrhu izvršenja ugovora kao i u drugim slučajevima kada za to postoji zakonita osnova za obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, što može uključivati i reklamiranje naših proizvoda i/ili usluga na temelju našeg legitimnog interesa.

13.2. Daljnje informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na našoj web-stranici pod Opća pravila privatnosti

13.3. Za pitanja povezana sa zaštitom podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-maila [email protected] ili putem pošte na adresu Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, uz napomenu „ zaštita podataka”.

14. OTPADNA EE OPREMA I OTPADNE BATERIJE

14.1. Baterije, akumulatore i stare električne i elektroničke uređaje  (otpadna EE oprema) Kupci ne smiju odlagati u kućni otpad. Kupci u dužni, odvojeno od ostalog otpada, predati ovlaštenoj osobi iskorištene baterije, akumulatore i otpadnu  EE opremu. Otpadne baterije i otpadna EE oprema mogu sadržavati štetne tvari koje, u slučaju nepravilnog pohranjivanja ili zbrinjavanja, mogu štetiti zdravlju i okolišu.

14.2. EE oprema predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije. Ove proizvode možete prepoznati pomoću oznaka na proizvodu, pakiranju ili u uputama za upotrebu:

14.3. Vatropromet je kao distributer EE opreme dužan od potrošača bez naknade – jedan za jedan - preuzeti otpadnu EE opremu iste vrste i namjene ako se istovremeno kupuje novi uređaj (povrat jedan za jedan).

14.4. Otpadne baterije i akumulatore možete bez naknade predati u reciklažno dvorište ili u Vatropromet prodavaonicu, bez obzira na to kupujete li nove baterije ili akumulatore.  Pritom je povrat na prodajnim mjestima ograničen na količine uobičajene za krajnje korisnike

14.5. Baterije koje sadrže štetne tvari označene su simbolom koji se sastoji od precrtane kante za smeće i kemijskog simbola (Hg, Pb ili Cd) teškog metala koji je odlučujuć za klasifikaciju štetne tvari. Baterije s navedenim simbolom ne smiju se odlagati u kućni otpad.

14.6. Pri tome predmetne kemijske oznake imaju slijedeće značenje: Hg: baterija sadrži više od 0,0005 % žive; Pb: baterija sadrži više od 0,004 % olova, Cd: baterija sadrži više od 0,002 % kadmija

14.7. Baterije koje podliježu obvezi odvojenog sakupljanja možete prepoznati po sljedećim simbolima:

15. OBAVIJESTI 

15.1. Sve obavijesti i komunikacije biti će učinjene pismenim putem i to e-mailom ili preporučenim pismom (avionsko ako dostupno) ili potvrđenim telefaksom Vatroprometu dostavljaju se  na Vatropromet d.o.o., Ježdovečka 87, Zagreb Fax: +385 1 6553-654, e-mail: [email protected].

15.2. Svaka takva obavijest ili druga komunikacija smatrati će se zaprimljenom i dostavljenom na način kako slijedi:

15.2.1. ukoliko je odaslana poštom - preporučeno s povratnicom ili međunarodnom poštanskom službom (npr. DHL, FedEx), sa dostavnicom, na gore navedenoj adresi na dan primitka sukladno takvoj potvrdi, a ukoliko je poslana i e-mailom drugi radni dan  nakon dana odaslanja;

15.2.2. ukoliko je poslana putem faksa ili e-maila, na gore navedeni broj faksa / e-mail (odnosno na izmijenjeni broj faksa / e-mail  osobe o kojem je druga Ugovorna Strana uputila obavijest u skladu s odredbama ovog paragrafa) idućeg radnog dana.

16. OPĆE ODREDBE

16.1. Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave na www.vatropromet.hr i mijenjaju s sukladno pravilima sadržanim u istima.

16.2. Za sve što nije regulirano Općim uvjetima ili pojedinačnim ugovorom (ponudom, narudžbom ili slično), primjenjuju se materijalno pravo Republike Hrvatske, uz isključenje primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe i pravila o određivanju mjerodavnog prava. Isključena je primjena trgovačkih uzanci.

16.3. U slučaju spora koji proizlazi iz ili je vezan za ove Opće uvjete, osobito uz Proizvode ili usluge koje Vatropromet stavlja na tržište, uz izuzetak potrošačkih sporova, za isti će biti isključivo nadležan sud u Zagrebu.

16.4. Neovisno o prethodnom stavku u slučaju sporova s vrijednošću predmeta spora višom od 3.000.000 kn, Vatropromet ima pravo se obratiti i arbitraži za rješenje takve vrste spora, i to Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore. U slučaju arbitraže, broj arbitara bit će tri. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski, a mjesto arbitraže bit će Zagreb.

16.5. Nevaljanost – Salvatorna klauzula - Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude utvrđena kao nevaljana, nezakonita ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, (a) valjanost, zakonitost i provedivost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve dijelove članaka ovog ugovora koji sadrže takvu odredbu koja je nevaljana, nezakonita ili neprovediva) neće biti ugroženi ili smanjeni, te će (b) ugovorne strane će bez odlaganja izmijeniti i dopuniti ugovor odredbama u pisanom obliku na način da svrha zamijenjenih odredaba bude očuvana u najvećoj mogućoj mjeri prema mjerodavnom pravu.

16.6. Ovi Opći uvjeti, kao i sve kasnije izmjene i dopune istih, u skladu sa člankom 295. Zakona  o obveznim odnosima objavit će se na web stranici Vatroprometa kao i na oglasnoj ploči Vatroprometa.